W dniach 30 października oraz 04 listopada 2020 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili kontrolę gospodarki odpadami w zakresie usuwania bioodpadów stanowiących odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości w Gminie Śrem, w części nieskontrolowanej w dniach 13-21.10.2020 r. Do skontrolowania pozostały osiedle Górczyn oraz Złodziejewo w Śremie oraz wieś Psarskie.

  Przedmiotem kontroli było zbadanie prawidłowości gospodarowania odpadami przez  mieszkańców gminy, którzy złożyli informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, korzystając z tej przyczyny z ulgi w opłacie miesięcznej za odpady.

 Z przekazanej przez Urząd Miejski w Śremie listy zawierającej wykaz nieruchomości, których właściciele złożyli informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w czasie kontroli stwierdzono, że wbrew złożonej informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, z zamiarem pozbycia się bioodpadów pochodzących z nieruchomości, worki z bioodpadami stanowiącymi odpady komunalne wystawiono do odbioru przed 4 posesjami:

 1.      Śrem – 2 posesje,

 2.     Psarskie – 2 posesje.

 

 W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających na właścicieli 3 posesji nałożono grzywny w drodze mandatu karnego.

 

 Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli w dniach 13.10.20 – 04.11.20 r. stwierdzić należy, że w jednym cyklu wywozowym na terenie Gminy Śrem strażnicy potwierdzili 25 przypadków wystawienia do wywozu bioodpadów wbrew złożonej deklaracji o zagospodarowaniu bioodpadów poprzez ich kompostowanie w  kompostownikach na własnej nieruchomości.  Na sprawców nałożono 21 mandatów karnych.

Komendant Straży Miejskiej w Śremie

Marian Goliński