Kontrola wag i miar

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie w dniu 16 września 2020 r. przeprowadzili wspólnie z inspektorami Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Lesznie kontrolę stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Grunwaldzkiej w Śremie.

 

Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w Rzeczypospolitej Polskiej jest zasadniczym celem ustawy Prawo o miarach (tj. z 2020 r. poz. 140), która m.in. stanowi, że przyrządy pomiarowe, w tym wagi i odważniki stosowane w handlu, podlegają prawnej kontroli metrologicznej.

Wprowadzanie do obrotu lub użytkowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniających wymagań ustawowych stanowi wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy i może być karane grzywną do 500 zł, do nakładania których upoważnieni są strażnicy miejscy.

W czasie kontroli sprawdzono 30 stoisk handlowych i stwierdzono w 14 przypadkach brak aktualnych cech legalizacji wag oraz 3 odważników handlowych. Prawidłową legalizację stwierdzono w przypadku 21 wag nieautomatycznych. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami ukarano 10 handlowców grzywnami na łączną kwotę 900 zł.

Działania Straży Miejskiej i Okręgowego Urzędu Miar mają na celu przeciwdziałanie umyślnemu lub nieumyślnemu oszukiwaniu kupujących, którzy w większości przypadków nie zwracają uwagi na rzeczywistą wagę kupowanych produktów. Kontrole będą kontynuowane.