Zgodnie z przyjętym zwyczajem, kandydat do pracy w Straży Miejskiej w Śremie składa ślubowanie przed Burmistrzem Śremu oraz w obecności Komendanta Straży Miejskiej.

"Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, dbać o etykę i dobre imię służby" - te słowa wypowiedziała wczoraj Pani Natalia Szelerska, która po przyjęciu do pracy na okres kandydacki, ukończyła wymagane przeszkolenie, złożyła egzamin z oceną bardzo dobrą i jest zdeterminowana przez kolejne lata poświęcić się pracy dla naszej lokalnej społeczności.

Pani Natalia jest śremianką, ukończyła studia wyższe i została wybrana w ogłoszonym kilka miesięcy temu konkursie na wolne stanowisko w Straży Miejskiej.

Pracować będzie na stanowisku młodszego strażnika.