Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie

Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Od 1 maja 2018 r. na terenie województwa wielkopolskiego obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące spalania niektórych paliw stałych w kotłach, kominkach i piecach, wprowadzone tzw. uchwałą antysmogową[1].

 Zakazy i ograniczenia dotyczą spalania następujących paliw stałych:

  1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
  2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;
  4. węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:

a.    wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,

b.    zawartość popiołu nie więcej niż 10%,

c.     zawartość siarki nie więcej niż 0,8%;

5.                 oraz biomasy stałej[2], której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
 
Niezastosowanie się do powyższych zakazów będzie wiązać się
z nałożeniem mandatu lub grzywny.


 
Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Śrem prowadzi m.in. Straż Miejska w Śremie.

 
Jakie dokumenty należy przedstawić w czasie kontroli?

  • dokumenty potwierdzające zakup opału (faktura, rachunek),
  • pełną informację produktową dotyczącą opału, to jest: jego pochodzenie, wartość opałową, zawartość popiołu oraz siarki,
  • świadectwo jakości (certyfikat jakości) zawierające wyniki badań jakości opału wykonanych przez upoważnione laboratorium.

 
Wszystkich ww. dokumentów należy domagać się od sprzedawców opału.

 


[1] uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 8807)

[2] do paliw określanych jako biomasa stała zalicza się głównie: drewno, pellet oraz słomę. Drewno o wilgotności poniżej 20% można uzyskać poprzez jego sezonowanie (suszenie naturalne) przez okres co najmniej pół roku do kilku lat, bądź poprzez suszenie sztuczne

 

Źródło: srem.pl