Akty terroru

We współczesnym świecie problem terroryzmu jest na tyle dotkliwy, że nie ma chyba państwa, które nie brałoby pod uwagę możliwości ataku terrorystycznego czy też innego typu zamachów. Szczególnie narażone są miejsca o podwyższonej wrażliwości.

Zasadniczo można wyróżnić dwie grupy takich miejsc:

- zakłady przemysłowe, magazyny, których uszkodzenia mogą spowodować straty i zniszczenia na dużym obszarze,

- miejsca użyteczności publicznej, w których zazwyczaj przebywa duża liczba osób (np. dworce, stacje metra, lotniska, hale widowiskowe, boiska).Terroryzm

Z aktami terroru mamy na świecie do czynienia praktycznie co­dziennie - od zdarzeń lokalnych po terroryzm międzynarodowy. Samo słowo terror pochodzi z łaciny i oznacza strach, grozę.Terroryzm - użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, w celu zastraszenia, wymusze­nia okupu lub osiągnięcia zysków politycznych.

Z reguły jest to działalność ugrupowań ekstremistycznych, któ­re za pomocą zabójstw, grożenia śmiercią, mordów politycznych, porywania zakładników, uprowadzeń samolotów i innymi metodami potępianymi przez społeczność międzynarodową usiłują zwrócić uwagę opinii publicznej na wysuwane przez siebie hasła lub wymusić na rządach państw określone ustępstwa albo świad­czenia na swoją korzyść.Charakterystyka zjawiska

Terroryści bardzo często wybierają cele nie stanowiące dużego zagrożenia dla nich samych (nie dotyczy samobójców), a jedno­cześnie powszechnie dostępne. Działania terrorystyczne są pro­wadzone przede wszystkim dla osiągnięcia określonych korzyści politycznych. Chodzi głównie o zainteresowanie opinii międzyna­rodowej sytuacją polityczną w niektórych regionach świata. Ce­lem działania terrorystów może być chęć doprowadzenia do zmia­ny ustroju w państwie, walka z przeciwnikami religijnymi, uwolnienie uwięzionych terrorystów, uzyskanie niepodległości dla danego obszaru. Działania terrorystyczne są również prowadzone w celu uzyskania okupu za uwolnienie ludzi, który przeznaczany jest na prowadzenie dalszej działalności (zakup broni, materiałów wybuchowych itp.).

W ostatnich czasach mamy do czynienia z terroryzmem tzw. niekonwencjonalnym, w tym:

-        nuklearnym,

-        chemicznym,

-        biologicznym,

-        informatycznym.

Atakami terrorystycznymi zagrożone są:

-        duże miasta i aglomeracje miejskie,

-        porty lotnicze i samoloty,

-        placówki dyplomatyczne,

-        znane kurorty,

-        obiekty, w których przebywa jednocześnie bardzo dużo ludzi.Bioterroryzm

To bezprawne, nielegalne użycie czynników biologicznych wobec ludzi z zamiarem wymuszenia jakiegoś działania lub zastraszenia rządu i ludności cywilnej dla osiągnięcia celów osobistych, politycznych, społecznych lub religijnych. W tym celu mogą być użyte bakterie, riketsje, wirusy lub materiały z nich pochodzące oraz różnego rodzaju toksyny przez nie wytwarzane.

Sytuacje, które mogą świadczyć o oznakach ataku bioterrorystycznego:

  • duża liczba niewyjaśnionych zachorowań lub zgonów w pewnym czasie i o podobnych objawach, dotyczących np. występowania zmian na skórze lub na błonach śluzowych, objawów uszkodzenia układu nerwowego czy układu oddechowego,
  • nagły wzrost zachorowań i umieralności w wyniku znanych chorób,
  • wystąpienie nietypowych dla czasu i miejsca zachorowań,
  • pojawienie się dziwnych chorób,
  • nietypowy sposób transmisji chorób,
  • niewyjaśniony wzrost zachorowań na chorobę endemiczną.