Zgodnie z przyjętym zwyczajem, kandydat do pracy w Straży Miejskiej w Śremie składa ślubowanie przed Burmistrzem Śremu oraz w obecności Komendanta Straży Miejskiej.

"Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, dbać o etykę i dobre imię służby" - te słowa wypowiedziały dzisiaj Panie Natalia Sadzka i Zuzanna Frąckowiak, które po przyjęciu do pracy na okres kandydacki, ukończyły wymagane przeszkolenie, złożyły egzamin z oceną pozytywną i są zdeterminowane przez kolejne lata poświęcić się pracy dla naszej lokalnej społeczności.

Obie Panie zostały wybrane w ogłoszonym kilka miesięcy temu konkursie na wolne stanowiska w Straży Miejskiej.

Pracować będą na stanowiskach młodszego strażnika.