http://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/loading.gif

http://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/previous.gifhttp://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/slideshow.gifhttp://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/next.gif


http://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/close.gif

naciśnij x aby zamknąć okno

Obowiązki właścicieli zwierząt 

Szczegółowy zakres obowiązków określa Uchwała Nr 146/XV/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem.

 

Wyciąg z uchwały: 

 

 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 

§ 18. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zapewnić stały skuteczny dozór nad zwierzętami domowymi;

2) prowadzić psa na uwięzi, z tym, że pies rasy uznawanej za agresywną lub pies o wysokości w kłębie ponad 30 cm powinien ponadto mieć nałożony kaganiec;

3) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem;

4) nie wprowadzać zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak: schroniska, lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

5) nie wprowadzać zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk;

6) pozostawienie psa bez stałego dozoru jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości, oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem o przebywającym tam psie, należycie ogrodzonej w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa;

7) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być składowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

8) wyeliminowanie uciążliwości dla ludzi, w tym m. in. nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów i insektów.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 19. 1. W mieście Śrem zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem nieruchomości:

1) ul. Szkolna 19;

2) ul. Józefa Wybickiego 23;

3) ul. Ogrodowa 14;

4) ul. Wiosny Ludów 27.

2. W budynkach gospodarczych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenach ogrodów działkowych na terenie miasta Śrem dopuszcza się chów:

1) do 15 szt. drobiu;

2) do 3 samic króliczych z przychówkiem;

3) 1 kozy matki z przychówkiem.

 

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie są zobowiązane zapewnić następujące warunki:

1) odległość miejsc, w których utrzymywane są zwierzęta nie może być mniejsza niż 15 m od budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności;

2) gromadzenie i usuwanie, powstających w związku z utrzymaniem zwierząt, odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem;

3) wyeliminowanie wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości, takich jak: hałas, odór itp. oraz zagrożeń dla środowiska;

4) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością jej opuszczenia przez zwierzęta gospodarskie;

5) pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 15 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.