Obowiązki właścicieli nieruchomości

 

Szczegółowy zakres obowiązków określa Uchwała Nr 146/XV/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. 

 

Wyciąg z uchwały: 

 

 

§ 3. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymaga od właścicieli nieruchomości wysegregowania poszczególnych rodzajów odpadów, umieszczenia ich w odpowiednich pojemnikach lub workach oraz zadysponowanie ich do odbioru przez podmiot odbierający odpady. Odpady bezpośrednio odbierane z nieruchomości:

1) tworzywa sztuczne, w tym butelki typu PET, opakowania po chemii gospodarczej oraz folie, w tym typu Stretch oraz metal;

2) szkło bezbarwne;

3) szkło kolorowe;

4) papier i opakowania wielomateriałowe;

5) ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

2. Następujące rodzaje odpadów komunalnych należy odrębnie wysegregować i dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie akumulatory;

3) zużyte opony;

4) zużyty, niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny.

3. Odpady wymienione w § 3 ust. 1 można dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

4. Przeterminowane leki można dostarczyć samodzielnie do aptek zlokalizowanych na terenie gminy. 

5. Zużyte baterie można dostarczyć samodzielnie do punktów odbioru baterii.

6. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

1) odpady ulegające biodegradacji:

a) na wsiach - w pojemnikach lub workach foliowych, przeznaczonych do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji,

b) w mieście - w zabudowie jednorodzinnej w workach lub w pojemnikach na odpady ulegające biodegradacji; w zabudowie wielolokalowej

w pojemnikach na odpady ulegające biodegradacji;

2) odpady, takie jak: papier i opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne i metal:

a) na wsiach - w workach foliowych lub w pojemnikach typu "dzwon",

b) w mieście - w zabudowie jednorodzinnej w workach, w zabudowie wielolokalowej w pojemnikach typu "dzwon" lub w workach;

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe przekazać do odbioru podmiotowi odbierającemu odpady poprzez wystawienie ich:

a) w zabudowie jednorodzinnej - przed nieruchomość,

b) w zabudowie wielolokalowej - przy pojemnikach typu "dzwon" lub przy urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia           niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

4) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w urządzeniach dostarczonych przez podmiot odbierający odpady;

5) odpady z ogrodów i terenów zieleni publicznej, w tym z cmentarzy, ulegające biodegradacji w workach lub w pojemnikach dostarczonych

przez podmiot odbierający odpady komunalne i w nich odbierane;

7. Odpady wymienione w ust. 6 pkt 1 i pkt 2 należy gromadzić w zawiązanych workach nie wymagających zapełnienia.

§ 4. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uprzątnięte zanieczyszczenia należy złożyć na skraju chodnika tak, aby umożliwić ich usunięcie służbom porządkowym.

2. Uprzątnięcie z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń należy wykonać w sposó nieutrudniający zatrzymywanie się pojazdów oraz wsiadanie i wysiadania pasażerów.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne wyłącznie:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami regulaminu, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do gruntu;

2) na terenach służących do użytku publicznego w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

2. Naprawy drobne poza warsztatami naprawczymi takie, jak: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów i regulacje pojazdów samochodowych, dopuszcza się wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami regulaminu.

 § 6. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez wyposażenie nieruchomości i zbieranie odpadów w pojemnikach, w workach lub w kontenerach o pojemności uwzględniającej liczbę osób korzystających z tych pojemników i średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych miejscach.