Co robić ze śniegiem? 

 

Urząd Miejski w Śremie nie wyznaczył miejsca składowania śniegu w przypadku wystąpienia jego nadmiaru w czasie zimy. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Uprzątnięte błoto, lód i śnieg winny być zgromadzone na skraju chodnika w sposób umożliwiający ich usunięcie przez służby komunalne.


Zabrania się spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych a w szczególności z centrów miast, terenów przemysłowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami oraz jego składowania na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody (podstawa prawna: art. 40 ust.1 pkt. 2 ustawy z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, Dz. U. Nr. 239 poz.2019 ze zmianami).

Opisany czyn zagrożony jest karą grzywny do 5 000 zł w postępowaniu przed sądem.Nie należy składować śniegu bezpośrednio pod drzewami. Wymieszane ze śniegiem chlorki sodu mają niekorzystny wpływ na istniejący drzewostan. Można przyjąć, że minimalna odległość bezpieczna od drzewa odpowiada średnicy korony drzewa (przyjmuje się, że korona drzewa jest odzwierciedleniem systemu korzeniowego).Najdogodniejszym miejscem dla składowania zalegających w mieście mas śniegu (w tym zanieczyszczonego chlorkami) jest bezpośrednie sąsiedztwo dużego naturalnego odbiornika wód roztopowych, jakim na terenie gminy jest rzeka Warta (oczywiście pamiętając o ustawowych ograniczeniach). Takie zagospodarowanie usuniętych z centrum miasta mas śniegu spowoduje, iż proces topnienia śniegu przebiega w sposób nie zakłócony, zaś duży odbiornik wodny powoduje, że transportowany wraz z topniejącą wodą ładunek zanieczyszczeń ulega znacznemu rozcieńczeniu. Ażeby zrobić to legalnie, składowanie mas śniegu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty należy uzgodnić z 2 podmiotami:

 1.      Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który jest administratorem rzeki Warty na terenie gminy,

 2.      właścicielem działki.