Katastrofy komunikacyjne

Katastrofy komunikacyjne mogą wystąpić praktycznie w każdym rejonie. Oczywiste jest, że duże katastrofy z większym prawdopodobieństwem powstaną w rejonach o zwiększonym ruchu. Tym niemniej, w każdym powiecie należy liczyć się z tego typu zdarzeniami.

Charakteryzują się one poważnymi stratami materialnymi, dużą liczbą ofiar, często problemami z dojazdem do miejsca zdarzenia.

Do usunięcia skutków takich zdarzeń użyta musi być znaczna ilość sił i środków, zgromadzonych w bardzo krótkim czasie.

Do szybkiego podjęcia skutecznej akcji ratowniczej, niezbędny jest również efektywny system łączności, pozwalający na natychmiastowe poinformowanie o zaistnieniu katastrofy.

Praktycznie, nie jest możliwe bezpośrednie zapobieganie tego typu zdarzeniom. Niemniej jednak, odpowiednia profilaktyka powinna przyczynić się do pewnej redukcji liczby katastrof. Warto również podkreślić, że znaczna część katastrof komunikacyjnych powstaje z winy lub w wyniku błędu człowieka. 

Katastrofa kolejowa

Definicja katastrofy kolejowej jest ujęta w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Ustępy 3–6 artykułu 17 (rozdział 4) tejże ustawy brzmią:

3. Przez wypadek kolejowy rozumie się zdarzenie polegające na zderzeniu, najechaniu, wykolejeniu lub starciu pojazdów kolejowych.

4. Katastrofą kolejową jest wypadek kolejowy, na skutek którego wystąpiły ofiary w ludziach lub znaczne straty materialne.

5. Postępowania wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrof prowadzi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

6. Za znaczne straty materialne, o których mowa w ust. 4, uważa się szkody spowodowane wypadkiem, których wartość przekracza równowartość w złotych 50.000 euro, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu powstania szkody

Polskie prawo karne  penalizuje sprowadzenie jak i niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy (art. 173–175 kodeksu karnego). 

KATASTROFA KOLEJOWA

Każda katastrofa kolejowa niesie ze sobą prawdopodobieństwo znacznych ofiar oraz strat materialnych. Jest to związane z charak­terem transportu kolejowego, podczas którego podróżuje jednocze­śnie wiele osób lub przewożona jest znaczna ilość towaru.

Katastrofa kolejowa - nagłe, nieprzewidziane zdarzenie z udziałem środków transportu w trakcie ich ruchu lub postoju ma­jące miejsce na szlakach i terenach kolejowych, podczas którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia.

Przyczyny

Z podstawowych przyczyn będących źródłem katastrof trzeba wymienić:

-        awarie techniczne taboru kolejowego,

-        zły stan techniczny torowisk,

-        niekorzystne warunki atmosferyczne,

-        błąd człowieka,

-        akty chuligaństwa (kradzieże szyn, śrub, układanie zapór itp.),

-        awarie urządzeń infrastruktury kolejowej,

-        terroryzm,

-        nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych,

-        złe oznakowanie lub jego brak na przejazdach kolejowych.