Katastrofy komunikacyjne

Katastrofy komunikacyjne mogą wystąpić praktycznie w każdym rejonie. Oczywiste jest, że duże katastrofy z większym prawdopodobieństwem powstaną w rejonach o zwiększonym ruchu. Tym niemniej, w każdym powiecie należy liczyć się z tego typu zdarzeniami.

Charakteryzują się one poważnymi stratami materialnymi, dużą liczbą ofiar, często problemami z dojazdem do miejsca zdarzenia.

Do usunięcia skutków takich zdarzeń użyta musi być znaczna ilość sił i środków, zgromadzonych w bardzo krótkim czasie.

Do szybkiego podjęcia skutecznej akcji ratowniczej, niezbędny jest również efektywny system łączności, pozwalający na natychmiastowe poinformowanie o zaistnieniu katastrofy.

Praktycznie, nie jest możliwe bezpośrednie zapobieganie tego typu zdarzeniom. Niemniej jednak, odpowiednia profilaktyka powinna przyczynić się do pewnej redukcji liczby katastrof. Warto również podkreślić, że znaczna część katastrof komunikacyjnych powstaje z winy lub w wyniku błędu człowieka.

Katastrofy drogowe są przyczyną wielu strat ekonomicznych, ale także tysięcy ofiar śmiertelnych rocznie. O ile zwykłe zdarzenie drogowe, wypadek pojedynczych pojazdów nie jest problemem dla służb ratowniczych, o tyle duży karambol na autostradzie wymaga już użycia znacznych sił i środków oraz koordynacji działań. Pojedyncze zdarzenie nie jest jeszcze katastrofą w całym tego słowa znaczeniu, ale suma pojedynczych zdarzeń jest już katastrofą społeczną.

Katastrofa drogowa - nagłe, nieprzewidziane zdarzenie z udzia­łem środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem komuni­kacji zbiorowej w trakcie ich ruchu lub postoju, mające miejsce na komunikacyjnych szlakach drogowych, podczas którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia.

Przyczyny

Przyczyn katastrof drogowych jest kilka. Są wśród nich przyczy­ny związane z działalnością człowieka oraz od niego niezależne, np.:

-        zły stan techniczny pojazdów,

-        zły stan techniczny dróg,

-        niekorzystne warunki atmosferyczne,

-        nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego.