Katastrofy budowlane

Należy  liczyć się z występowaniem z coraz większą częstotliwością katastrof budowlanych. Część budynków mieszkalnych, wybudowana w latach międzywojennych, jest w znacznym stopniu wyeksploatowana. Jedną z przyczyn niszczenia budynków jest wilgoć, która na skutek braku izolacji poziomych powoduje korozję materiałów budowlanych.

Inną przyczyną niszczenia budowli jest przeciążenie konstrukcji budowlanych połączone z nierównomiernym ich osiadaniem. Według informacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego statystycznie najwięcej, bo około 64%, niezamierzonych, gwałtownych zniszczeń obiektów budowlanych (katastrof budowlanych) dotyczy budownictwa mieszkaniowego, a pozostałe związane są z obiektami przemysłowymi, gospodarczymi i obiektami innego rodzaju.

Ponadto, istnieją liczne zagrożenia, kwalifikujące budynki do częściowego remontu, z których najistotniejsze to zły stan techniczny:

- balkonów i loggii,

- elementów elewacyjnych,

- elementów pokryć dachowych.

Katastrofy budowlane bardzo często są wtórnym skutkiem in­nych zdarzeń (trzęsienia ziemi, huragany). Zdarzają się też jednak katastrofy lokalne, które powodują duże straty materialne, społecz­ne oraz ofiary w ludziach.Katastrofa budowlana - niezamierzone, nagłe zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyj­nych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścia­nek szczelnych i obudowy wykopów.Przyczyny

- zły stan techniczny budynków,

- zły stan techniczny urządzeń wodnych,

- obsunięcia ziemi, zawały i zasypy ziemne, tąpnięcia,

- awarie techniczne i technologiczne,

- działalność wód gruntowych,

- trzęsienia ziemi, huragany, powodzie,

- błędy człowieka (np. podczas odpompowywania wody z piw­nic po powodzi).

Z reguły katastrofa budowlana kojarzy się z zawaleniem budyn­ku. Ale katastrofy budowlane dotyczą też takich obiektów, jak mosty, wiadukty, tamy, zbiorniki wody. Niejednokrotnie katastrofa tego rodzaju, np. pęknięcie zapory, może być o wiele tragiczniejsza w skutkach.