Instrukcja do przeprowadzenia pisemnego testu I i II etapu I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie

„Moja okolica – bezpieczna i przyjazna”

 

I etap Olimpiady

 

1. Uczestnikiem pierwszego etapu Olimpiady może być tylko i wyłącznie uczeń, który zgodnie z regulaminem Olimpiady został zgłoszony przez dyrektora szkoły właściwej terytorialnie Straży Miejskiej.

2. Dopuszczony do rozwiązania testu zostanie uczeń, w stosunku do którego spełniony punkt 1 instrukcji oraz przed wejściem na salę okaże legitymację.

3. Przed rozdaniem testów uczestnikom Olimpiady, Organizator zobowiązany jest wyjaśnić szczegółowe zasady obowiązujące w czasie rozwiązywania testu tj.:

a. zakres, formę i czas trwania testu,

b. kryteria przydzielanych punktów za udzielone odpowiedzi,

c. sposób udzielenia odpowiedzi i dokonywania poprawek,

d. informację o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami pod rygorem dyskwalifikacji uczestnika Olimpiady,

e. sposób opuszczenia sali po napisaniu testu.

4. Następnie Organizator rozdaje testy wszystkim uczestnikom Olimpiady i zaczyna od tego momentu liczyć czas 45 min. na jego rozwiązanie.

5. Każdy uczestnik Olimpiady po otrzymaniu testu w wyznaczonym miejscu wpisuje swoje imię, nazwisko i nazwę szkoły. Brak wpisania tych danych dyskwalifikuje uczestnika Olimpiady.

6. Test składa się z 20 pytań, każde pytanie posiada cztery odpowiedzi A, B, C, D – tylko jedna z podanych odpowiedzi jest prawidłowa.

7. Zadaniem uczestnika Olimpiady jest podać prawidłową odpowiedź poprzez zaznaczenie znakiem „X” literę A, B, C lub D.

8. Jeżeli rozwiązujący test w czasie jego rozwiązywania uzna po dokonaniu odpowiedzi na dane pytanie, że podał błędną odpowiedź, to powinien zaznaczyć ją okręgiem, a prawidłową odpowiedź zakreślić znakiem „X”. Przy każdej zaznaczonej tak odpowiedzi uczestnik testu musi napisać swoje nazwisko. Brak nazwiska przy zaznaczonej okręgiem odpowiedzi będzie powodować nie przydzielenie punktu na to pytanie.

9. Po dokonaniu odpowiedzi na wszystkie pytania przed wyznaczonym czasem uczestnik Olimpiady zgłasza Organizatorowi zakończenie testu i za jego zgodą oddaje mu test, po czym opuszcza salę.

10. Po upływie 45 min. czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu, Organizator niezależnie od tego, czy uczestnik Olimpiady skończył, czy nie skończył rozwiązywać test, zbiera wszystkie testy i w stosownym czasie dokonuje ich sprawdzenia.

11. O wynikach testu i o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu się do drugiego etapu Olimpiady Organizator zgodnie z jej Regulaminem, w wyznaczonym czasie zawiadamia Dyrektora danej szkoły.

 

II etap Olimpiady

 

1. Uczestnikiem drugiego etapu Olimpiady jest uczeń, który po napisaniu testu w pierwszym jej etapie, został zakwalifikowany do drugiego etapu Olimpiady.

2. Stosuje się odpowiednio punkt 2 i 3 z niniejszej Instrukcji pierwszego etapu Olimpiady.

3. Następnie Organizator rozdaje testy wszystkim uczestnikom Olimpiady i zaczyna od tego momentu liczyć czas 60 min. na jego rozwiązanie.

4. Każdy uczestnik Olimpiady po otrzymaniu testu w wyznaczonym miejscu wpisuje swoje imię, nazwisko i nazwę szkoły. Brak wpisania tych danych dyskwalifikuje uczestnika Olimpiady.

5. Test II etapu Olimpiady składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru i 3 pytań otwartych. Każde pytanie wielokrotnego wyboru posiada 4 odpowiedzi: A, B, C lub D. Prawidłowa odpowiedź może być jedna, dwie, trzy lub cztery.

6. Zadaniem uczestnika Olimpiady jest podać wszystkie prawidłowe odpowiedzi, zawarte w 20 pytaniach wielokrotnego wyboru, poprzez zaznaczenie znakiem „X” wybranych odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C lub D oraz udzielić odpowiedzi na jedno wybrane przez siebie pytanie opisowe z trzech proponowanych.

 

7. Stosuje się odpowiednio punkt 5 ze Szczegółowego Regulaminu Olimpiady dotyczący II etapu Olimpiady:

za zaznaczenie wszystkich poprawnych odpowiedzi pytania zamkniętego wielokrotnego wyboru uczestnik otrzymuje 1 pkt., maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 20 pkt.; za zamieszczony opis jednego z trzech pytań otwartych, od 0 pkt. do maksymalnie 10 pkt.

8. Stosuje się odpowiednio punkt 8 z niniejszej instrukcji dotyczący I etapu Olimpiady.

9. Stosuje się odpowiednia punkt 9 z niniejszej instrukcji dotyczący I etapu Olimpiady.

10. Po upływie 60 minut czasu przeznaczonego na rozwiązywanie testów, Organizator niezależnie od tego, czy uczestnik Olimpiady skończył, czy nie skończył rozwiązywanie testu, zbiera wszystkie testy i w stosownym czasie dokonuje ich sprawdzenia.

11. O wynikach testu i o zakwalifikowaniu się uczestnika do III etapu Olimpiady, Organizator zgodnie z jej Regulaminem, w wyznaczonym czasie zawiadamia dyrektora danej szkoły.