http://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/loading.gif

Ile "punktów karnych" ? 

   Tabela punktów karnych 2015 / 2016

 

NARUSZENIE

PUNKTY

KARNE

CZYNY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM

Popełnienie przestępstwa drogowego

10

Kolizja drogowa

6

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

10

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod Wpływem środka odurzającego

10

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

10

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

6

NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIE SIĘ KIERUJĄCEGO WOBEC PIESZYCH

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

10

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

10

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych

10

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd 

10

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

10

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

6

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych

5

NIESTOSOWANIE SIĘ DO ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

8

Niezastosowanie się do:

– sygnałów świetlnych

6

– sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

6

– sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

6

Niestosowanie się do znaków:

– B-2 „zakaz wjazdu”

5

– B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”

5

– B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”

5

– C-1 do C-12 „nakaz jazdy …”

5

– F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania

5

– P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”

5

– P-4 „linia podwójna ciągła”

5

– B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”

4

– B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …”

3

Niestosowanie się do pozostałych, niewymienionych tu znaków i sygnałów drogowych

1

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”

2

Niestosowanie się do znaków:

– D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

5

– P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

5

PRZECINANIE SIĘ KIERUNKÓW RUCHU (SKRZYŻOWANIA)

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

– na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

6

– na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

6

– pojazdom szynowym i rowerzystom

6

– podczas zmiany pasa ruchu

5

– w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

5

– podczas włączania się do ruchu

5

– podczas cofania

4

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

5

Naruszenie zakazu zawracania

5

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

2

PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

– powyżej 50 km/h

10

– od 41 do 50 km/h

8

– od 31 do 40 km/h

6

– od 21 do 30 km/h

4

– od 11 do 20 km/h

2

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

2

WYPRZEDZANIE

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

5

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

3

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

– na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

10

– przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

5

– na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

5

– na skrzyżowaniach

5

– na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

5

– na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

5

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”

5

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

3

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

3

UŻYWANIE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

– od zmierzchu do świtu

4

– w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

2

– w okresie od świtu do zmierzchu

2

– w tunelu, niezależnie od pory doby

4

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich i tylnych

2

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

3

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

3

INNE NARUSZENIA

Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie

5

Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie

2

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony

2

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju

1

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu

1

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

3

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno- -pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia

3

Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”

2

Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

2

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

5

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

4

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

4

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

2

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

3

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

1

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej

2

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

5

PRZEWÓZ OSÓB

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

6

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych

6

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:

– 1 osobę

1

– 2 osoby

2

– 3 osoby

3

– 4 osoby

4

– 5 osób

5

– 6 osób

6

– 7 osób

7

– 8 osób

8

– 9 osób

9

– 10 osób lub więcej

10