Komendant Straży Miejskiej w Śremie

ogłasza konkurs na wolne stanowiska pracy

strażnika miejskiego

 

Miejsce wykonywania pracy – Straż Miejska w Śremie, ul. Mickiewicza 10.

 

I.  Wymagania niezbędne:

 

Kandydatem (kandydatką) do pracy na stanowisko strażnika miejskiego może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) ukończył(a) 21 lat,

3) korzysta w pełni z praw publicznych,

4) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

5) jest sprawny(a) pod względem fizycznym i psychicznym,

6) nie był(a) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

7) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,

8) cieszy się nienaganną opinią. 

 

II. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 

Kandydat (kandydatka) spełnia poniższe warunki:

1)  posiada prawo jazdy co najmniej kat. B,

2)  posiada inne umiejętności przydatne do pracy strażnika miejskiego (kursy, szkolenia),

3)  jest komunikatywny(a), kreatywny(a), posiada umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 

Osoba zatrudniona na stanowisku strażnika miejskiego wykonywać będzie obowiązki określone w ustawie o strażach gminnych  i w przepisach szczególnych. W przypadku zatrudnienia osoby nieposiadającej ukończonego kursu podstawowego dla strażników miejskich, osoba ta zostanie zatrudniona na stanowisku aplikanta z obowiązkiem ukończenia tego kursu. W przypadku zatrudnienia osoby legitymującej się ukończonym kursem podstawowym dla strażników miejskich, lub stażem pracy w straży miejskiej, zostaną zastosowane preferencje określone w art. 25 ustawy o strażach gminnych. 

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

Kandydat (kandydatka) winien przedłożyć:

1) list motywacyjny,

2) CV,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

8) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)".

 

V. Sposób i termin składania ofert :

 

Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko strażnika miejskiego” w siedzibie Straży Miejskiej w Śremie przy ul. Mickiewicza 10  pok. Nr 7 do dnia 30 listopada 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego.

 

VI. Pozostałe informacje :

 

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Śremie.

O terminie i wyniku postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje udziela Komendant Straży oraz Specjalista do Spraw Kadr pod nr  tel.(061) 283-25-11 lub w siedzibie Straży.

Zatrudnienie kandydata do pracy nastąpi z dniem 02 stycznia 2019 roku.

 

Komendant Straży Miejskiej Śremu, zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Śremie, ul. Mickiewicza 10, 63-100Śrem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w sytuacji kiedy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy.  Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, do czasu wycofania tej zgody.

 

 

Śrem, dnia 23.10.2018 r. 

Marian Goliński

Komendant Straży Miejskiej w Śremie