Komendant Straży Miejskiej w Śremie

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy

 

strażnika miejskiego

 

Miejsce wykonywania pracy – Straż Miejska w Śremie , ul. Mickiewicza 10

 

  1. Wymagania niezbędne:

 

Kandydat (kandydatka):

1) jest obywatelem polskim,

2) ukończył(a) 21 lat,

3) korzysta w pełni z praw publicznych,

4) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

5) jest sprawny(a) pod względem fizycznym i psychicznym,

6) nie był(a) karana sądownie,

7) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,

8) cieszy się nienaganną opinią. 

          

  1. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 

Kandydat (kandydatka):

1)  posiada prawo jazdy co najmniej kat. B,

2)  posiada wysoką sprawność fizyczną i inne umiejętności przydatne do pracy strażnika,

3) jest komunikatywny(a), kreatywny(a), posiada umiejętność pracy w zespole,

4) posiada ukończony kurs podstawowy dla strażników miejskich.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 

Osoba zatrudniona na stanowisku strażnika miejskiego wykonywać będzie obowiązki określone w ustawie o strażach gminnych  i przepisach szczególnych. W przypadku zatrudnienia osoby nieposiadającej ukończonego kursu podstawowego dla strażników miejskich, osoba ta zostanie zatrudniona na stanowisko aplikanta z obowiązkiem ukończenia tego kursu.

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

Kandydat (kandydatka) winien przedłożyć:

1) list motywacyjny,

2) CV,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

8) oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 ze zmianami).

 

  1. Sposób i termin składania ofert :

 

Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko strażnika miejskiego” w siedzibie Straży Miejskiej w Śremie przy ul. Mickiewicza 10 pok. Nr 7 do dnia 15 lutego 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decydować data stempla pocztowego.

 

  1. Inne informacje :

 

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Śremie.

O terminie i wyniku postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje udziela Komendant Straży oraz Specjalista do Spraw Kadr pod nr  tel.(061) 283-25-11 lub w siedzibie Straży.

 

Komendant Straży Miejskiej Śremu, zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

Komendant

Straży Miejskiej w Śremie

/-/ mgr Marian Goliński

 

 

Śrem, dnia 11 stycznia 2018 r.