Szczegółowy Regulamin I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Moja okolica - bezpieczna i przyjazna”

Harmonogram

1. Termin zgłoszenia szkoły do udziału w Olimpiadzie upływa w dniu 16 października 2017 roku. Szkoły zgłaszają chęć udziału w Olimpiadzie pocztą elektroniczną lub listownie do właściwej terytorialnie Straży Miejskiej lub Gminnej.

2. I Etap Olimpiady odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibach szkół uczestniczących w Olimpiadzie lub w miejscu wyznaczonym przez właściwą straż.

3. II Etap Olimpiady odbędzie się w dniu 22 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibach szkół uczestniczących w Olimpiadzie lub w miejscu wyznaczonym przez właściwą straż.

4. III Etap Olimpiady odbędzie się w dniu 26 marca 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Etap I

1. Do dnia 31 października 2017 roku Dyrektorzy Szkół wypełnioną kartę zgłoszenia oraz imienne listy uczestników do udziału w Olimpiadzie (zał. nr 2) przesyłają pocztą elektroniczną lub listownie, do właściwej terytorialnie straży miejskiej lub gminnej.

2. Pytania testowe dla wszystkich uczestników przygotowują organizatorzy Olimpiady. Pytania, wraz z instrukcją wypełniania, w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników, dostarczane są do komendanta właściwej straży z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach.

3. I etap rozpoczyna się w dniu 12 grudnia 2017 rok , równocześnie we wszystkich zgłoszonych placówkach o godz. 10:00. Czas trwania I etapu jest dla wszystkich jednakowy i wynosi 45 minut. Uczestnicy rozwiązują test składający się z 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Do testu dołączona jest instrukcja z zasadami jego wypełnienia.

4. Każdy z uczestników jest zobowiązany samodzielnie rozwiązywać test. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi Komisja Terenowa, która ma prawo zdyskwalifikować uczestnika i niezwłocznie powiadomić za pomocą protokołu Przewodniczącego Komisji Głównej. Dyrektor Szkoły potwierdza poprzez podpisanie protokołu prawidłowość przeprowadzenia I etapu olimpiady.

5. Po zakończeniu I etapu wypełnione testy zbierane są przez członków Komisji Terenowej, którzy następnie zliczają liczbę zyskanych punktów przez poszczególnych uczestników a uzyskane wyniki nanoszą na protokół z przebiegu I Etapu Olimpiady (zał. nr 3). Protokół wypełniany jest w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez wszystkich członków Komisji Terenowej: jeden z egzemplarzy, wraz z wypełnionymi testami, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, niezwłocznie, nie później niż jeden dzień po egzaminie, przekazywany jest do Komisji Głównej Olimpiady; pozostałe dwa egzemplarze zostają zdeponowane odpowiednio u dyrektora szkoły oraz u komendanta właściwej straży.

 

6. Do II Etapu przechodzi 100 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Komisja Główna Olimpiady może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę uczestników II etapu Olimpiady. Zmiana ilości osób, które zostaną zakwalifikowane do II etapu Olimpiady, może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku, gdy ostatnie zakwalifikowane osoby uzyskają taką samą liczbę punktów w I etapie Olimpiady.

7. Wyniki I Etapu Komisja Główna przekazuje Dyrektorom poszczególnych szkół do dnia 18 grudnia 2017 roku, protokół z posiedzenia zostanie niezwłocznie opublikowany na stronach internetowych organizatorów.

Etap II

1. II etap rozpoczyna się w dniu 22 stycznia 2018 roku, równocześnie we wszystkich zgłoszonych placówkach o godz. 10:00 . Czas trwania II etapu jest dla wszystkich jednakowy i wynosi 60 minut. Zadaniem uczestników zakwalifikowanych do II Etapu Olimpiady jest rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań wielokrotnego wyboru oraz napisanie odpowiedzi na jedno z trzech pytań otwartych. Wyboru pytania otwartego dokonuje uczestnik.

2. Pytania testowe dla wszystkich uczestników przygotowują organizatorzy Olimpiady. Pytania, wraz z instrukcją, w ilości odpowiadającej liczbie zakwalifikowanych uczestników, dostarczane są do komendanta właściwej straży z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach.

3. Komisja Terenowa jest zobowiązana do zapewnienia uczestnikom warunków umożliwiających samodzielne rozwiązywanie testu. Każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania zadań II etapu. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi Komisja Terenowa ma prawo zdyskwalifikować uczestnika i niezwłocznie powiadomić za pomocą protokołu Przewodniczącego Komisji Głównej. Dyrektor Szkoły potwierdza prawidłowość przeprowadzenia II etapu Olimpiady.

4. Po zakończeniu II etapu wypełnione testy zbierane są przez członków Komisji Terenowych, którzy: sprawdzają, czy wszystkie testy są oryginalne i podpisane, sporządzają protokół z przeprowadzenia II etapu Olimpiady, wszystkie testy, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, niezwłocznie przesyłają, nie później niż 23 stycznia 2018 roku, do Komisji Głównej, dołączając protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Terenowej oraz imienny wykaz uczestników II etapu Olimpiady.

5. Posiedzenie Komisji Głównej podsumowującej II etap Olimpiady rozpoczyna się po otrzymaniu kompletów dokumentów od wszystkich Komisji Terenowych. Na posiedzeniu członkowie Komisji Głównej zliczają liczbę uzyskanych punktów z pytań zamkniętych oraz oceniają zamieszczone opisy do pytań otwartych wg kryteriów równych dla wszystkich. Uczestnik może zdobyć maksymalnie 30 punktów: za zaznaczenie wszystkich poprawnych odpowiedzi pytania zamkniętego wielokrotnego wyboru uczestnik otrzymuje 1 pkt, maksymalna ilość to 20 pkt; za zamieszczony opis jednego z trzech pytań otwartych, od 0 pkt. do maksymalnie 10 pkt.

6. Z posiedzenia Komisji Głównej sporządzany jest protokół z przebiegu II Etapu Olimpiady (zał. nr 2).

7. Do III etapu Komisja kwalifikuje maksymalnie 15 uczestników, którzy w II etapie zdobyli największą liczbę punktów.

 

8. Protokół wypełniany jest w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez wszystkich członków Komisji. Dodatkowo protokół ten wykonuje się w kopiach: jeden egzemplarz oryginalny, wraz z wypełnionymi testami, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, zdeponowany jest w siedzibie SMMP współorganizatora Olimpiady; drugi egzemplarz oryginalny otrzymuje WSB w Poznaniu, współorganizator Olimpiady; dyrektorzy poszczególnych szkół, w których przeprowadzony był II etap Olimpiady, oraz komendanci właściwych straży miejskich / gminnych niezwłocznie czyli nie później niż jeden dzień po egzaminie, otrzymują kopię protokołu z przebiegu II Etapu Olimpiady.

9. Wyniki II Etapu Komisja Główna przekazuje Dyrektorom poszczególnych szkół do dnia 25 stycznia 2018 roku, protokół z posiedzenia zostaje niezwłocznie opublikowany na stronach internetowych organizatorów

Etap III

1. Uczestnicy zakwalifikowani do III etapu przygotowują autorski projekt pt: „Moja okolica - bezpieczna i przyjazna”.

Zadaniem finalistów jest dokonanie oceny zagrożeń oraz zjawisk negatywnych występujących w najbliższym otoczeniu (w miejscu zamieszkania, teren samorządu pomocniczego, otoczenie szkoły wraz z drogą do i ze szkoły). Projekt może obejmować, między innymi, tematy z zakresu ładu i porządku publicznego (czystość, dzikie wysypiska odpadów), poczucia bezpieczeństwa mieszkańców (oświetlenie uliczne, oznakowanie nieruchomości czy bezpieczne przestrzenie), ekologii, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Projekt winien zawierać nie tylko opis występujących zjawisk negatywnych i propozycje zmian na lepsze, ale również podjęte konkretne działania praktyczne (np. w porozumieniu z samorządem pomocniczym, zarządcą terenu, mieszkańcami czy organizacjami społecznymi, które funkcjonują na danym terenie). Każdorazowo liczy się zawartość merytoryczna, kreatywność finalisty, jego zaangażowanie, akceptacja mieszkańców i wkład do tworzenia bezpiecznej i przyjaznej okolicy.

2. Projekt należy przygotować w wersji opisowej (pełny, szczegółowy opis) oraz prezentacji multimedialnej zawierającej najistotniejsze elementy projektu, z zachowaniem wymagań ogólnych.

Wersja opisowa: musi zawierać maksymalnie 30 000 znaków, bez spacji pismo komputerowe czcionka 12 Times New Roman interlinia 1,5 powinna być oprawiona w sposób trwały (np. bindowana) powinna być opatrzona hasłem „PROJEKT: „Moja okolica – bezpieczna i przyjazna”, nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem finalisty i szkolnego koordynatora/opiekuna do pracy należy dołączyć załącznik nr 4

Prezentacja multimedialna

 

maksymalny czas trwania to 10 minut, zapisana na nośniku - płycie CD/pen drive, w programie Power Point.

3. Pracę finałową zapisaną w formacie PDF oraz prezentację multimedialną należy przesłać do Organizatora Olimpiady pocztą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz oryginały dostarczyć do dnia 16 marca 2018 roku do siedziby organizatora Olimpiady na adres:

Straż Miejska Miasta Poznania,

ul. Głogowska 26

67-734 Poznań

Praca wraz z nośnikiem elektronicznym winna znajdować się w zaklejonej kopercie z imieniem i nazwiskiem finalisty oraz z dopiskiem: I Wielkopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Moja okolica - bezpieczna i przyjazna” - PROJEKT.

4. Komisja Główna w dniu 20 marca 2018 roku dokona sprawdzenia kompletności i zgodności złożonych projektów z wymaganiami ustalonymi w §2 niniejszego regulaminu. W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu projekt zostanie zdyskwalifikowany.

5. W dniu finału, poszczególni uczestnicy, indywidualnie przedstawiają Komisji swoją prezentację i omawiają swój projekt. Czas wystąpienia jaki mają do dyspozycji nie może przekraczać 10 minut. Po zaprezentowaniu projektu finaliści odpowiadają na indywidualne pytania członków Komisji Głównej.

6. Po wysłuchaniu wszystkich finalistów przewodniczący Komisji Głównej zarządza przerwę, w trakcie której członkowie Komisji oceniają poszczególne projekty przyznając każdemu punkty w zakresie od 0 do 10.

7. Komisja Główna wyłania zwycięzcę Olimpiady i przyznaje pozostałe miejsca. W przypadku uzyskania przez finalistów jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje łączna ilość punktów uzyskana w I i II etapie Olimpiady. W przypadkach spornych decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Głównej.

8. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół zawierający imienny wykaz finalistów, osiągnięte wyniki oraz przyznane nagrody. Wyniki Olimpiady zostają przedstawione w czasie uroczystego finału Olimpiady oraz niezwłocznie opublikowane na stronach internetowych organizatorów Olimpiady.