Print
Category: Olimpiada
Hits: 361

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1990 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 roku poz. 822 ze zmianami)

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych i wizerunku

(danych osobowych i wizerunku mojego syna/córki*):

 

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki Olimpiady)

 

 

 

na stronach internetowych organizatorów, w wykazach uczestników oraz na listach laureatów i finalistów I edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. Moja okolica – bezpieczna i przyjazna

 

…………………………………………………………………………………………………

(czytelny podpis uczestnika/uczestniczki lub rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

………………………., dnia ………………2017 roku