Print
Category: Olimpiada
Hits: 372

 

 

Zakres problematyki, której znajomość zostanie poddana weryfikacji w ramach Olimpiady.

Obowiązuje aktualna zmiana aktów prawnych oraz wiedza ogólna (tekst jednolity).

 

1.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (tj. Dz.U. 2016 poz. 706 z p.zm)

2.      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)

3.      Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. 2015 poz. 1094 z p. zm.)

4.      Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (tj. Dz. U. 2016 nr 88 poz. 1137 z zm.)

5.      Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tj. Dz.U. 2016 poz. 1713 ze zm.)

6.      Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1260 ze zm.)

7.      Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o Postepowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz.U. 2016 poz. 1654 z zm.)

8.      Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017 r poz. 1289 z zm.)

9.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 poz.1987 z zm.)

10.   Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. Dz. U. z 2017 r nr 10 poz. 957.)

11.  Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r poz. 487 z zm.)

12.  Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej