Print
Category: Olimpiada
Hits: 358

Regulamin I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Moja okolica – bezpieczna i przyjazna”

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Głównymi organizatorami I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pt.: „Moja okolica – bezpieczna i przyjazna”, zwanej dalej Olimpiadą, są: Straż Miejska Miasta Poznania oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

2. Partnerami i jednocześnie współorganizatorami „Olimpiady” są: Straż Miejska Miasta Kalisza, Straż Miejska w Śremie, Straż Gminna w Czerwonaku, Straż Miejska w Swarzędzu, Straż Miejska w Murowanej Goślinie.

3. W ramach Olimpiady powołuje się Komisje:

a. Komisja Główna, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów oraz współorganizatorów – komendanci poszczególnych straży miejskich/gminnych lub osoby wyznaczone przez poszczególnych komendantów, koordynator „Olimpiady” oraz przedstawiciel WSB w Poznaniu;

b. Komisje Terenowe, w skład których wchodzą: jeden przedstawiciel straży miejskiej/gminnej oraz dwóch przedstawicieli szkoły biorącej udział w „Olimpiadzie”. Liczba komisji terenowych odpowiada liczbie szkół, w których zostaną przeprowadzone testy w pierwszym i drugim etapie „Olimpiady”.

4. Prawo do udziału w „Olimpiadzie” przysługuje uczniom szkół średnich (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) pobierającym naukę na terenie województwa wielkopolskiego. Tożsamość uczestników „Olimpiady” potwierdzana będzie na podstawie legitymacji szkolnej.

5. Za prace merytoryczne i organizacyjne związane z przeprowadzeniem „Olimpiady” odpowiadają Organizatorzy lub osoby wskazane przez Organizatora.

6. Komisja Główna zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu poszczególnych etapów Olimpiady oraz wprowadzania zmian w Regulaminie Olimpiady.

7. Zakres problematyki, jaki zostanie poddany weryfikacji w ramach „Olimpiady” określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. Przystąpienie do „Olimpiady” jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników warunków niniejszego Regulaminu. Jednocześnie uczestnicy wyrażają zgodę:

1) na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby „Olimpiady” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1990r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016r, poz. 922 ze zm.) - zał. nr 4do Regulaminu;

2) na fotografowanie uczestników imprezy i umieszczanie dokumentacji fotograficznej na stronach internetowych Organizatorów oraz w mediach - zał. nr 4 do Regulaminu.

§ 2. Cele i idee Olimpiady

1. Poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży w zakresie ładu i porządku publicznego.

 

2. Aktywizacja zachowań prospołecznych wśród młodzieży w ich środowiskach lokalnych.

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie i postępowanie.

4. Wykształcenie wśród młodzieży nawyków i umiejętności w zakresie budowania poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

5. Polepszenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w środowiskach lokalnych.

§ 3. Komisje Olimpiady

1. Skład Komisji w I i II etapie „Olimpiady” określa § 1 ust. 3 Regulaminu.

2. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Głównej wskazuje Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania.

3. W skład Komisji mogą wejść także zaproszeni przez Komisję Eksperci, którzy pracują z Komisjami w zakresie merytorycznym.

4. Przewodniczącego Komisji Terenowej wskazuje dyrektor szkoły, w której przeprowadzany jest I lub II etap „Olimpiady”.

5. Przewodniczący Komisji Terenowej kieruje pracami Komisji Terenowej.

6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga się poprzez głosowanie jawne członków komisji, zwykłą większością głosów. W przypadku, gdy głosy rozłożą się w stosunku 50/50, decydujący głos należy do Przewodniczącego.

§ 4. Przebieg Olimpiady

1. „Olimpiada” przeprowadzona będzie w trzech etapach.

2. Terminy realizacji poszczególnych etapów „Olimpiady” oraz przekazanie protokołów z wynikami testów ustala Komisja Główna.

3. I etap odbędzie się w szkołach lub w miejscu wyznaczonym przez Straż danej Gminy, pod nadzorem Straży Miejskich i Gminnych.

4. II etap odbędzie się w szkołach lub w miejscu wyznaczonym przez Straż danej Gminy pod nadzorem Straży Miejskich i Gminnych.

5. III etap – finałowy – miejsce finału „Olimpiady” określone jest w Regulaminie Szczegółowym.

6. Uczestnicy „Olimpiady” zakwalifikowani do III etapu zobowiązani są do dostarczenia autorskiego projektu wraz z prezentacją multimedialną do właściwiej terytorialnie Straży Miejskiej lub Gminnej.

7. Wymagania formalne prac finałowych określa Regulamin Szczegółowy

8. Zasadnicze kryteria oceny prac:

a. zawartość merytoryczna pracy;

b. umiejętność zawarcia tematyki i logicznego formułowania wniosków;

c. umiejętność wykorzystania metod badawczych;

d. poprawność językowa;

e. strona estetyczna;

 

f. innowacyjność;

g. umiejętność przedstawienia prezentacji;

h. stopień osiągnięcia zakładanego celu;

9. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy „Olimpiady”.

§ 5. Nagrody

1. Nagrody i upominki dla każdego finalisty zapewniają fundatorzy oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

2. Nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca jest „darmowy indeks ”Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach I stopnia.

Oznacza to bon o wartości 13 500 zł (3 lata studiów), z którego można dokonać wniesienia opłaty na wyżej wymienionym kierunku oraz wybranej przez laureata „Olimpiady” specjalności oraz formie kształcenia (studia stacjonarne lub niestacjonarne).

3. Bon, o którym mowa powyżej być również wykorzystany na opłacenie dodatkowych opłat związanych z kształceniem na Uczelni, tj. opłata wpisowa, opłaty za legitymację oraz oplata za wydanie dyplomu. W przypadku powtarzania roku bądź semestru wykorzystanie bonu na opłatę czesnego w roku powtarzanym nie będzie możliwe.

4. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przyzna osobie, która zajęła pierwsze miejsce dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, o której mowa w ust. 2 powyżej, przeznaczonej na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody, o której mowa w ust. 2 powyżej. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona, lecz zostanie pobrana jako podatek od nagród przyznanych w „Olimpiadzie”, odprowadzony przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 roku poz.361 ze zm.).

5. Warunkiem koniecznym wydania nagrody jest podanie przez Laureata wszelkich niezbędnych danych do odprowadzenia podatku, o którym mowa w ust. 6.

6. W przypadku rezygnacji przez laureata I miejsca z nagrody głównej, o której mowa w ust. 4, może ona zostać przekazana zdobywcy II miejsca.

7. Laureat „Olimpiady” rozpoczyna naukę w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej. W przypadku losowym czas rozpoczęcia nauki będzie rozpatrywany indywidualnie przez Uczelnię.

8. Wykaz pozostałych nagród oraz upominków wraz z podaniem ich wartości zostanie opublikowany w aneksie do niniejszego regulaminu, nie później niż w pierwszej połowie marca 2018 roku.

§ 6. Tryb Odwoławczy

 

1. Uczestnik „Olimpiady” ma prawo do zapoznania się z oceną, jaką uzyskał na każdym etapie eliminacji. W tym celu winien zgłosić się osobiście w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Poznania przy ul. Głogowskiej 26.

2. Jeżeli Uczestnik lub jego opiekun uznają, że został oceniony niesprawiedliwie, lub niezgodnie z Regulaminem, mają prawo do złożenia odwołania na piśmie podając uzasadnienie.

3. Odwołanie od decyzji Komisji składa się do Przewodniczącego Komisji Głównej, po zakończeniu eliminacji danego stopnia, jednak nie później niż 14 dni od zakończenia tych eliminacji (decyduje data stempla pocztowego).

4. Odwołanie można złożyć osobiście u Kierownika Referatu Koordynacji Służb SMMP lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

5. Przewodniczący Komisji Głównej dokonuje wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz zbadania okoliczności wskazanych w odwołaniu i udziela odpowiedzi w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu odwołania.

6. Decyzja Komisji Głównej w III etapie „Olimpiady” jest ostateczna.

7. W trybie odwoławczym zawsze uczestniczą eksperci, powołani przez Przewodniczącego Komisji Głównej.

§ 7. Sytuacje szczególne

1. W przypadku udziału w „Olimpiadzie” osób niepełnosprawnych, organizatorzy zapewniają dostęp do sal egzaminacyjnych oraz umożliwiają korzystanie z niezbędnych urządzeń technicznych.

2. Komisje właściwe dla eliminacji I, II, III stopnia mogą zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika z uwagi na:

a. złamanie Regulaminu „Olimpiady”;

b. korzystanie z niedozwolonych pomocy;

c. stwierdzenie niesamodzielności w opracowaniu pracy, o której mowa w §4 ust.6. Decyzja ta zatwierdzana jest przez Przewodniczącego Komisji Głównej.

3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat „Olimpiady” można uzyskać na stronach internetowych organizatorów. Informacje tam zawarte nie mają charakteru wiążącego. W każdy przypadku pierwszeństwo mają przepisy niniejszego Regulaminu.

4. Zasady przeprowadzenia „Olimpiady” określa Szczegółowy Regulamin I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Moja okolica – bezpieczna i przyjazna”. Szczegółowy Regulamin stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Regulaminu I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Moja okolica – bezpieczna i przyjazna”.